NTU

陳亮妤  Lian-Yu Chen
兼任
類別 流行病學與預防醫學研究所
職稱 助理教授
姓名 陳亮妤 Lian-Yu Chen
電子郵件 lianyu0928@gmail.com
研究專長 精神流行病學、藥物濫用、雙重診斷、處方藥物濫用
最高學歷 美國約翰霍普金斯大學公共衛生博士